آگهی مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۶۳/۹۶

آگهی پیوست در تاریخ های ۱۴ و ۱۵ اسفند ماه در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ خواهد شد .

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
ساعت انتشار: ۰۹:۳۵

اخبار مرتبط