صیانت از دارایی های فیزیکی در پتروشیمی بندرامام

 

آقای سالم پور دبیر کنفرانس تخصصی دارایی فیزیکی در صنایع پتروشیمی در خصوص حفظ و صیانت از دارایی های فیزیکی اظهار داشت: شرکت پتروشیمی بندرامام برای صیانت از دارایی های خود سعی دارد با بهره گیری از دانش و فناوری های روز دنیا افزایش کمی و کیفی تولید و کاهش هزینه ها را در کنار الزامات ایمنی و زیست محیطی با نگاهی فراتر از نگهداشت و با مفهومی با نام مدیریت دارایی های فیزیکی در راستای استراتژی های کلان خود محقق سازد.

در مدیریت دارایی های فیزیکی نگهداشت نه تنها فعالیتی هزینه زا، دشمن و بی برنامه تلقی می شود بلکه با برخورداری از نگاهی جامع، همراستا با استراتژی ها و راهبردهای سازمان و رویکرد علمی، می تواند به یک سرمایه گذاری ارزشمند نیز بدل شود. ضرورتی که در شرکت پتروشیمی بندرامام بطور جدی از سال ۱۳۹۲ با انجام تحلیل و بررسی ده ساله (۹۱-۸۱) و نمایان شدن ورود به مرحله هم افزایی فرسایش تجهیز و انسان و لزوم توجه ویژه به جایگاه مدیریت ریسک و مدیریت تجهیزات احساس گردید. (شکل شماره۱)

(شکل شماره ۱)

لذا در سال ۱۳۹۲ و همزمان با تهیه نظام نامه مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت با استفاده از یک مدل علمی جامع بین المللی تحت عنوان UP TIME (شکل شماره ۲)

(شکل شماره ۲)

 

اقدام به انجام ارزیابی جنبه های مختلف مدیریت دارایی ها با هدف شناخت وضعیت موجود، مقایسه با وضعیت مطلوب، کلاس جهانی و برترین ها (شکل شماره۳)

(شکل شماره ۳)

 

و تدوین نقشه راه طی مسیر بهبود نمود.(شکل شماره۴)

(شکل شماره ۴)

 

 

با تعریف ساختار حاکمیتی، نظارتی و اجرایی مدیریت دارایی های فیزیکی در سطح مجتمع پتروشیمی بندرامام (شکل شماره۵)

 

(شکل شماره ۵)

همزمان با انجام فعالیت های وسیع فرهنگ سازی و  ایجاد انگیزش

آموزش های عمومی و تخصصی در سطوح مختلف سازمان انجام و با تدوین برنامه عملیاتی (شکل شماره۹)

(شکل شماره ۹)

 

 

پروژه های بهبود در سطح واحدها و اداره های شرکت آغاز گردید.

بر اساس هدف گذاری انجام شده تا سال ۱۴۰۰ و با اجرای کامل سه فاز نقشه راه استقرار مدیریت دارایی های فیزیکی در پتروشیمی بندرامام محقق خواهد شد.

از آنجاییکه استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی در سازمانهای مختلف یک فعالیت مستمر و همه جانبه می باشد مشارکت فعال همه بخش های ذیربط را می طلبد. در این راستا حمایت و پشتیبانی مدیریت ارشد یک ضرورت بسیار مهم و بی بدیل می باشد.

تعریف ساختار سازمانی مدیریت دارایی های فیزیکی و مهندسی قابلیت اطمینان برای تثبیت جایگاه و تضمین استقرار نظام دارایی های فیزیکی در سازمانها بسیار ضروری می باشد.

کنفرانس حاضر می تواند در تببین اهمیت استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی در صنعت نفت، گاز و بویژه پتروشیمی با حضور مدیران ارشد و کارکنان موثر باشد.

متن دبیر کنفرانس در ویژه نامه

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
ساعت انتشار: ۱۴:۳۱

اخبار مرتبط