آگهی مناقصه
مناقصه عمومی -یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۷۷/۹۶ – مناقصه عمومی -یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۵۶/۹۶

آگهی پیوست در تاریخ های ۱۵ و ۱۶ اسفند ماه در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شده است.

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
ساعت انتشار: ۱۴:۵۳

اخبار مرتبط