آگهی مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۳/۹۷ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۵۷/۹۶

این آگهی در تاریخ های ۲۶ و ۲۷در روزنامه ایران چاپ خواهد شد

 

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
ساعت انتشار: ۱۳:۵۹

اخبار مرتبط