آگهی مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی ت م خ د/۶۰۶/۹۶ – مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ت م خ د/۶۲۳/۹۶

آگهی پیوست در تاریخ های ۳۱ /۲/۹۷ و ۱/۳/۹۷ در روزنامه های دنیای اقتصاد و نسیم خوزستان چاپ خواهد شد .

 

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
ساعت انتشار: ۱۳:۲۰

اخبار مرتبط