آگهی مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۷/۹۷

این آگهی در تاریخ های ۲۷ و ۲۸ خرداد ماه در روزنامه ایران چاپ  شده است

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
ساعت انتشار: ۰۹:۲۰

اخبار مرتبط