آگهی مناقصه
مزایده عمومی ت م ز /۴/۹۷

آگهی پیوست در تاریخ های ۴ و ۵ تیر ماه درروزنامه استانی آنزان چاپ خواهد شد .

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
ساعت انتشار: ۰۹:۰۸

اخبار مرتبط