آگهی مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۸/۹۷ – تجدیدمناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۴۳/۹۶

این آگهی در تاریخ های  ۶ و ۷ تیر ماه در روزنامه ایران چاپ خواهد شد .

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۶
ساعت انتشار: ۱۴:۱۶

اخبار مرتبط