آگهی مناقصه
ت م ز /۴/۹۷ مزایده عمومی

آگهی پیوست در روزنامه آنزان در تاریخ های ۱۵ و ۱۶ مرداد ماه چاپ خواهد شد.

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
ساعت انتشار: ۱۰:۵۵

اخبار مرتبط