آگهی مناقصه
فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی – یک مرحله ای – به شماره م ن/۱۵/۹۷

این آگهی در تاریخ های ۱۰ و ۱۱ شهریور ماه در روزنامه ایران چاپ خواهد شد .

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
ساعت انتشار: ۱۳:۱۲

اخبار مرتبط