آگهی مناقصه
مناقصه عمومی-یک مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی م ن/۱۲/۹۷

آگهی پیوست در تاریخ های ۱۶ و ۱۷ مهر ماه در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شده است.

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
ساعت انتشار: ۱۱:۰۲

اخبار مرتبط