آگهی مناقصه
مناقصه عمومی ۲ مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۲۵/۹۷ – مناقصه عمومی ۱ مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۲۷/۹۷

با سلام

آگهی پیوست در تاریخ های ۱۲ و ۱۳ آبان ماه در روزنامه سراسری ایران چاپ خواهد شد.

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
ساعت انتشار: ۱۲:۵۲

اخبار مرتبط