آگهی مناقصه
مناقصه عمومی- یک مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی م ن/۲۰/۹۷ -مناقصه عمومی- یک مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی م ن/۲۶/۹۷

با سلام

آگهی پیوست طی دو نوبت در تاریخ های ۱۵/۰۹/۹۷ و ۱۷/۰۹/۹۷ در روزنامه ایران چاپ خواهد شد .

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
ساعت انتشار: ۱۵:۳۵

اخبار مرتبط