آگهی مناقصه
فراخوان واگذاری ماده شیمیائی WASTE LIQUID

این آگهی در تاریخ های ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ و ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
ساعت انتشار: ۱۱:۰۰

اخبار مرتبط