آگهی مناقصه
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ت م ن/۷۳/۹۷

این آگهی در تاریخ های  ۸ و ۹ خردادماه (چهارشنبه و پنج شنبه) در دو نوبت در روزنامه سراسری ایران منتشر خواهد شد.

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
ساعت انتشار: ۱۴:۳۷

اخبار مرتبط