آگهی مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۵۵/۹۷

این آگهی در تاریخ های ۱۲ و ۱۳ خردادماه (یکشنبه و دوشنبه) در دونوبت در روزنامه سراسری ایران منتشر خواهد شد.

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
ساعت انتشار: ۱۲:۴۰

اخبار مرتبط