آگهی مناقصه
استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای م ن ۹۸/۹

با سلام این آگهی در دو نوبت در تاریخ های  ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ و ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ (سه شنبه و چهارشنبه ) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

 

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
ساعت انتشار: ۱۵:۴۹

اخبار مرتبط