آگهی مناقصه
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۵۶/۹۷ – تجدید مناقصه عمومییک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۵۰/۹۷ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن / ۴۷/۹۷

این آگهی در دو نوبت و در تاریخ های  ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ و ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ (چهارشنبه و پنجشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
ساعت انتشار: ۱۳:۰۳

اخبار مرتبط