آگهی مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن ۹۸/۶

این آگهی در دو نوبت و در تاریخ های ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ و ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

 

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
ساعت انتشار: ۱۷:۲۵

اخبار مرتبط