آگهی مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۹۸/۱۷

این آگهی در دو نوبت در تاریخ های ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ و ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
ساعت انتشار: ۱۴:۴۲

اخبار مرتبط