آگهی مناقصه
مزایده عمومی م ز ۹۸/۱

این آگهی در دو نوبت در ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ و ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

درباره این مطلب
واحد خبری:
منتشر شده توسط: احسان مظفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
ساعت انتشار: ۱۴:۵۸

اخبار مرتبط