مهندس ملک عباس غلامزاده علم

مرتبه سازمانی
مدیرعامل شرکت بسپاران

مدرک تحصیلی
فوق لیسانس مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر

سابقه کاری
مهندس كار آموز در واحدهاي UT و NF ( واحد بازيابي ميعانات گازي ) مجتمع پتروشيمي بندرامام در سال 1371
رئيس نوبتكاري واحد SBR ( لاستيك مصنوعي ) از سال 1373 لغايت 1376
كشيك ارشد فاز چهار ( واحدهاي BD وSBR و آروماتيك ) همزمان با رئيس نوبتكاري در سالهاي 1375 و 1376
معاون واحد SBR از سال 1376 لغايت 1378
رئيس واحد SBR از سال 1378 لغايت 1380
رئيس واحدهايBD وSBR از سال 1380 تا شهريور 1384
جانشين رئيس بهره برداري شركت بسپاران همزمان با رئيس واحدهايBD وSBR از سال 1382 لغايت 1384
رئيس بهره برداري شركت بسپاران از ابتداي شهريور 1384 تا 1388
رئيس مجتمع و عضو هئيت مديره شركت بسپاران از سال 1388تا 1395/09/30
مدير عامل شركت بسپاران از تاريخ 1395/09/30