مهندس هیبت الله اعتمادی

مرتبه سازمانی
مديرعامل شرکت خوارزمی

مدرک تحصیلی
لیسانس مهندسی مکانیک

سابقه کاری
مهندس کارآموز فاز یک (NF,CF,UT)
مهندی تعمیرات مکانیک ناحیه یک(NF,CF,UT)
مهندس ارشد مکانیک ناحیه یک (NF,CF,UT)
سرپرست تعمیرات مکانیک ناحیه دو (PP,HD,LD)
سرپرست تعمیرات نوبتکاری مکانیکی و مأمور به شرکت شاخص بعنوان رئیس تعمیرات ناحیه دومجتمع بندرامام
رئیس تعمیرات پتروشیمی بسپاران بندرامام
مدیر تعمیرات و معاون مدیرعامل شرکت خوارزمی بندرامام
سرپرست شرکت خوارزمی بندرامام