مهندس حسن بلاغی اینالو

مرتبه سازمانی
مدیر عامل شرکت آبنیرو

مدرک تحصیلی
فوق ليسانس مهندسي شيمي ( ليسانس دانشكده نفت اهواز- فوق ليسانس دانشگاه آزاد ماهشهر)

سابقه کاری
نوبتكار ارشد اتاق كنترل بخار و سوخت: 27/10/72
رئيس واحد بخار و سوخت: 01/01/80
رئيس عمليات نوبتكاري شركت آب نيرو: 07/12/87
رئيس بهره برداري شركت آب نيرو: 03/08/88
رئيس مجتمع شركت آب نيرو: 07/04/89
مدير عامل شركت آب نيرو: 24/08/95