مجموعه فرهنگی اندیشه

مجموعه فرهنگی اندیشه واقع در شهرک بعثت

توجه به مسائل فرهنگی و آموزشی کارکنان و خانواده ها از مهمترین نکاتی است که سازمانها و شرکتهای مختلف از آن به عنوان ابزاری برای تقویت روحیه کارکنان وایجاد نشاط در بین خانواده ها و نهایتا“ تقویت و گسترش رو حیه کاری و افزایش بهره وری استفاده مینمایند. بخش فرهنگی اداره خدمات اجتماعی شرکت خوارزمی مسئولیت اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و تشکیل کلاسهای متنوع آموزشی را به عهده دارد. عمده ترین قسمتهای مختلف این بخش شامل کلاسهای آموزشی ، سینما،سالن آمفی تئاتر، سالن اجلاس ، سالنهای ورزشی ،استخرو تالارخیام میباشد.