شركت سهامي پتروشيمي بندرامام

تماس با ما

 

شرکت بندرامام


امور بازرگانی      ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۰۳

امور اداری      ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۲۷

امور مالی      ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۹۲

امور پیمان ها ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۷۲

روابط عمومی  ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۸۱

بهداشت ایمنی و محیط زیست ۰۶۱۵۲۲۵۳۳۱۰

پست الکترونیک: info@bipc.org.ir

 

شرکت فرآورش بندرامام


مدیریت  ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۳۸

 

شرکت بسپاران بندرامام


مدیریت  ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۲۰

 

شرکت کیمیا بندرامام


مدیریت  ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۰۸

 

شرکت آب نیرو بندرامام


مدیریت  ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۰۵

 

شرکت خوارزمی بندرامام


مدیریت  ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۶۰