کلر آلکالی CA
دارنده لیسانس DE NORA
پیمانکار مهندسی ، تدارکات و نظارت تا پایان مشارکت MITSUI ENGINEERING SHIPBUILDING CO.LTD – HITACHII ENGINEERING SHIPBUILDING CO.LTD
پیمانکار مهندسی ، تدارکات و ساختمان دوران بازسازی DE NORA
تاریخ بهره برداری ۷۳/۴/۱

خوراک واحد :

۴۰۰ هزار تن در سال نک طعام

فرآورده های واحد :

۵۰۰ هزار تن سود سوزآور ۵۰ درصد (معادل ۲۵۰ هزار تن سود سوزآور خالص ) که حدود ۵۰ هزار تن آن در مجتمع مصرف می شود. ۲۲ هزار تن گاز کلر ( محصول میانی ) برای تولید EDC ، ۶۳ هزار تن در سال اسیدکلریدریک ۳۳% (جهت مصرف داخلی مجتمع ) و ۶۶۰۰ تن در سال آب ژاول به عنوان محصول جانبی.

کاربرد فرآورده های واحد :

سود سوزآور در تهیه صابون ، پودر های شوینده ، صنایع کاغذ سازی ، صنایع تولید و تصفیه روغن نباتی و همچنین به عنوان ماده اولیه رنگ و سایر ترکیبات شیمیایی مصرف می شود. از کلر برای تولید اتیلن دی کلراید که بخشی از آن جهت تولید منومر وینیل کلراید و بخشی دیگر برای فروش می باشد استفاده می گردد.

فرآیند واحد :

در این واحد نمک استحصالی از حوضچه های تبخیر آب دریا به روش الکترولیز تجزیه شده و به سدیم و گاز کلر تبدیل می شود که سدیم حاصله در مراحل بعدی در اثر ترکیب با آب به سود سوزآور و هیدروژن تبدیل می گردد.
گازکلر در مراحل بعدی برای تولید اتیلن دی کلراید و اسید کلریدریک مصرف می شود.

پروفایل
محصولات: سود سورآوز، گاز کلر، اسید کلریدریک، آب ژاول
ظرفیت تولید: 641.6 هزار تن
درباره این برگه
تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۴/۱۲/۱۴

« بازگشت به شرکت شرکت کیمیا