هیئت مدیره
احمد بارول

رئيس هيئت مديره
ليسانس اقتصاد _ فوق ليسانس مديريت صنعتي

حمیدرضا رستمی

نایب رئیس هيئت مديره
مهندسي شيمي از دانشكده فني دانشگاه تهران

کریم بروفرد

عضو هيئت مديره
كارشناس ارشد حسابداري

مسعود جعفری اصطهباناتی

عضو هيئت مديره
كارشناسي مهندسي برق قدرت _ كارشناس ارشد اقتصاد محض

اشکان فربد

عضو هيئت مديره
كارشناسي مهندسي پليمر از دانشگاه صنعتي امير كبير _ كارشناسي ارشد EMBA از سازمان مديريت صنعتي