هیئت مدیره
احمد بارول

رئيس هيئت مديره
-

حمیدرضا رستمی

نایب رئیس هيئت مديره
مهندسي شيمي از دانشكده فني دانشگاه تهران

کریم بروفرد

عضو هيئت مديره
كارشناس ارشد حسابداري

مسعود جعفری اصطهباناتی

عضو هيئت مديره
كارشناسي مهندسي برق قدرت _ كارشناس ارشد اقتصاد محض

قدرت اله فرج پور بی بالان

عضو هيئت مديره
كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار EMBA