احمد بارول

مرتبه سازمانی
رئيس هيئت مديره

مدرک تحصیلی
-

سابقه کاری
-