رضا امیری

مرتبه سازمانی
نایب رئیس هيئت مديره

مدرک تحصیلی
فوق لیسانس مدیریت کسب و کار EMBA

سابقه کاری
مديرعامل شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام
مديرعامل شرکت پتروشیمی کاویان
مديرعامل شرکت پتروشیمی گلستان
مديرعامل شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام
مدير توليد شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام
مديرعامل شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام
رئیس مجتمع شرکت فرآورش بندرامام شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام
رئیس بهره برداری شرکت فراورش بندرامام شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام
رئیس خدمات فنی شرکت فراورش بندرامام شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام