مسعود جعفری اصطهباناتی

مرتبه سازمانی
عضو هيئت مديره

مدرک تحصیلی
كارشناسي مهندسي برق قدرت _ كارشناس ارشد اقتصاد محض

سابقه کاری
مشاور برنامه ريزي وزير نفت
سرپرست اداره كل هماهنگي بودجه و سرمايه گذاري وزارت نفت
مشاور معاون وزير در امور تنظيم مقررات نفت ، گاز و پتروشيمي
كارشناس دفتر وزير نفت
موسس وب سايت مكتبخونه
مديرعامل شركت پهنه مشترك يادگيري ليان