قدرت اله فرج پور بی بالان

مرتبه سازمانی
عضو هيئت مديره

مدرک تحصیلی
كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار EMBA

سابقه کاری
رئيس كل امور مهندسي توليد (شركت ملي صنايع پتروشيمي)
عضويت در هيات مديره شركت پتروشيمي بوعلي سينا
رئيس كل امور هماهنگي و نظارت بر راه اندازي طرح ها (شركت ملي صنايع پتروشيمي)
رئيس مهندسي فرآيند (امور هماهنگي و نظارت بر راه اندازي طرح هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي)
سرپرست برنامه ريزي توليد آروماتيكها (امور هماهنگي و كنترل توليد شركت ملي صنايع پتروشيمي)
عضويت در هيات مديره شركت پتروشيمي بيستون
كارشناس ارشد برنامه ريزي توليد آروماتيكها (امور هماهنگي و كنترل توليد شركت ملي صنايع پتروشيمي)
دبير كميته استقرار سيستم مديريت كيفيت 9002 ISO در واحد SBR (همزمان با معاونت بهره برداري واحد)
معاون بهره برداري و سرپرست ناحيه Finishing ( واحد SBR پتروشيمي بندرامام)
سرپرست نوبتكاري (واحد SBR پتروشيمي بندرامام)
مسئول اتاق كنترل (واحد SBR پتروشيمي بندرامام)
مسئول اتاق كنترل (واحد آروماتيك پتروشيمي بندرامام)