مهندس محمدقلی یونسی

مرتبه سازمانی
قائم مقام مدیرعامل

مدرک تحصیلی
لیسانس مهندسی شیمی (پتروشیمی) دانشکده نفت - فوق لیسانس MBA دانشگاه شریف

سابقه کاری
87 - 93 مدیرعامل پتروشیمی تندگویان
87-84 رئیس مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان
84-78 رئیس خدمات فنی و مهندسی پتروشیمی بسپاران بندر امام
78-77 رئیس مهندسی فرایند پتروشیمی بندر امام
77-73 سرپرست واحد های پلی اتیلنی سبك
73-69 سرپرست نوبت کاری و نوبت کار واحد های پلی اتلینی ،
مهندس فرایند و کارآموز در واحدهای N F , UT