محسن ملکی

مرتبه سازمانی
مدیر بازرگانی

مدرک تحصیلی
فارغ التحصيل مهندسی شيمی(گرايش پتروشيمي) از دانشکده نفت آبادان

سابقه کاری
نوبتکار ارشد اتاق کنترل واحد آب‌صنعتی در سال ۱۳۷۳
رئيس نوبتکاری واحد آب‌صنعتی در سال ۱۳۷۴
رئيس واحد تصفيه آب‌صنعتي از مهرماه ۱۳۷۵ لغايت ارديبهشت ماه ۱۳۷۸
رئيس بهره‌برداری شرکت آب‌نيرو از ارديبهشت ماه ۱۳۷۸ تا كنون
مدير انرژي پتروشيمي بندرامام (شهريورماه ۱۳۸۳)، با حفظ سمت رئيس بهره‌برداري در شركت آب‌نيرو
مديربازرگاني پتروشيمي بندرامام (شهريورماه ۱۳۸۷)، با حفظ سمت مدير انرژي پتروشيمي بندرامام و مدير ستاد اصلاح الگوي مصرف