محمد حسین پهلوان

مرتبه سازمانی
مديريت منابع انساني

مدرک تحصیلی
لیسانس مدیریت بازرگانی - فوق لیسانس مدیریت دولتی

سابقه کاری
مدير منابع انساني
رئیس امور کارکنان
رئیس برنامه ریزی نیروی انسانی
سرپرست برنامه ریزی نیروی انسانی
سرپرست برنامه ریزی آموزش
آنالیست ارشد برنامه ریزی نیروی انسانی
حسابدار ارشد
برنامه ریز سیستم