مهندس عباس معصومیان

مرتبه سازمانی
مدیرعامل شركت کیمیا

مدرک تحصیلی
مهندسی شیمی و مدیریت اجرائی MBA

سابقه کاری
مدیر عامل فرآورش
رئیس مجتمع فرآورش
رئیس بهره برداری فرآورش
رئیس واحد های NF
عضو هیئت مدیره شرکت فراورش
عضو هیئت مدیره شرکت کیمیا