مهندس مهدی زمانی بخش

مرتبه سازمانی
مدیرعامل شركت فرآورش

مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مديريت كسب و كار EMBA

سابقه کاری
رئيس خدمات فني پتروشيمي بوعلي سينا
مدير عامل شركت بازرگاني پتروشيمي در كشور سنگاپور
رئيس خدمات فني شركت فرآورش بندرامام
رئيس مهندسي فرآيند شركت فرآورش بندرامام
سرپرست نوبتكاري شركت فرآورش بندرامام
راه اندازي واحد آروماتيك شركت فرآورش بندرامام
مسئول بارگيري كشتي در واحد CF شركت فرآورش بندرامام