تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۵۶/۹۷ – تجدید مناقصه عمومییک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۵۰/۹۷ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن / ۴۷/۹۷

18 ژوئن، 2019 توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی در دو نوبت و در تاریخ های  ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ و ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ (چهارشنبه و پنجشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.