تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۲۶/۹۸

۲۳ مهر، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۴ و ۲۵ مهرماه (چهارشنبه و پنجشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.