تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ت م ن/۷۳/۹۷

28 می، 2019 توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی در تاریخ های  ۸ و ۹ خردادماه (چهارشنبه و پنج شنبه) در دو نوبت در روزنامه سراسری ایران منتشر خواهد شد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.