مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۴۷/۹۸ _ مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۳۵/۹۸ _ مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۳۶/۹۸

۹ مهر، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی در دو نوبت در تاریخ های ۱۳ و ۱۴ مهرماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.