مزایده عمومی م ز/۵/۹۸ – مزایده عمومی م ز /۶/۹۸

16 سپتامبر، 2019 توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی در دو نوبت در تاریخ های  ۲۶ و ۲۷ شهریورماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر خواهد شد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.