مناقصه عمومی-دو مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی م ن/۹۸/۲۳

۱۴ مهر، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگه طی دو نوبت در ۱۵ و ۱۶ مهرماه (دوشنبه و سه شنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.