مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۵۵/۹۷

1 ژوئن، 2019 توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی در تاریخ های ۱۲ و ۱۳ خردادماه (یکشنبه و دوشنبه) در دونوبت در روزنامه سراسری ایران منتشر خواهد شد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.