مناقصه عمومی یک مرحله ای م ن/۴۵/۹۸ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۴۸/۹۸ – مزایده عمومی م ز/۴/۹۸

۱۶ شهریور، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی در دو نوبت در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۶ و ۱۷ شهریورماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.