۲۵ دی، ۱۳۹۸
ت م ز/۶/۹۸ مزایده عمومی
این آگهی طی دو نوبت در تایرخ ۲۸ و ۲۹ دی ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۲۵ دی، ۱۳۹۸
مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۵۵/۹۸ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۵۸/۹۸ – مناقصه عمومی دو مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی ت م ن/۳۶/۹۸
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ ۲۸ و ۲۹ دی ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۲۵ دی، ۱۳۹۸
مزایده عمومی م ز/۷/۹۸
این آگهی طی دو نوبت در ۲۸ و ۲۹ دی ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه استانی نسیم خوزستان منتشر می گردد.
۱۱ دی، ۱۳۹۸
استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای م ن/۸۱/۹۸ – استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای م ن/۷۱/۹۸ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توامان با ارزیابی کیفیم ن/۶۰/۹۷
این آگهی طی تاریخ های ۱۴ و ۱۵ دی ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۳ دی، ۱۳۹۸
مناقصه عمومی دو مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی ت م ن/۹۸/۵۰ – مناقصه عمومی دو مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی ت م ن/۹۸/۳۵ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن ۶۹ / ۹۸
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۷ و ۸ دی ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۲ دی، ۱۳۹۸
استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی-یک مرحله ای م ن/۷۶/۹۸
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۳ و ۴ دی ماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
۲۵ آذر، ۱۳۹۸
استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی- دو مرحله ای م ن/۶۶/۹۸ – استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی-یک مرحله ای م ن/۷۴/۹۸ – استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی-دومرحله ای م ن/۶۴/۹۸
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۶ و ۲۷ آذر ماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۲۳ آذر، ۱۳۹۸
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۴۸/۹۸ – ارزیابی کیفی م ن/۴۲/۹۸
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۴ و ۲۵ آذرماه (یکشنبه و دوشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۲۳ آذر، ۱۳۹۸
مناقصه عمومی-یک مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی م ن/۹۸/۶۲
این آگهی طی دو نوبت  در تاریخ های ۲۴ و ۲۵ آذرماه (یکشنبه و دوشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۲۳ آذر، ۱۳۹۸
فراخوان شناسائی شرکت های واجد صلاحیت
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.