۲۱ مهر، ۱۳۹۸
مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۵۰/۹۸
این آگهی طی دو نوبت در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهرماه (دوشنبه و سه شنبه) در روزنامه سراسری ایرانه منتشر می گردد.  
۱۴ مهر، ۱۳۹۸
مناقصه عمومی-دو مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی م ن/۹۸/۲۳
این آگه طی دو نوبت در ۱۵ و ۱۶ مهرماه (دوشنبه و سه شنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۱۰ مهر، ۱۳۹۸
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۴۷/۹۸ _ مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۳۵/۹۸ _ مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۳۶/۹۸
این آگهی در دو نوبت در روزهای ۱۳ و ۱۴ مهرماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۹ مهر، ۱۳۹۸
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۴۷/۹۸ _ مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۳۵/۹۸ _ مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۳۶/۹۸
این آگهی در دو نوبت در تاریخ های ۱۳ و ۱۴ مهرماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۲۶ شهریور، ۱۳۹۸
مناقصه عمومی-دو مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی م ن/۲۵/۹۸
این آگهی در  دو نوبت در تاریخ های ۳۰ و ۳۱ شهریورماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۲۵ شهریور، ۱۳۹۸
مزایده عمومی م ز/۵/۹۸ – مزایده عمومی م ز /۶/۹۸
این آگهی در دو نوبت در تاریخ های  ۲۶ و ۲۷ شهریورماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر خواهد شد.
۱۶ شهریور، ۱۳۹۸
مناقصه عمومی-یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۳۸/۹۸
این آگهی در دو نوبت در روزهای ۱۶ و ۱۷ (شنبه و یکشنبه ) در روزنامه های سراسری ایران و دنیای اقتصاد منتشر خواهد شد.
۱۶ شهریور، ۱۳۹۸
مناقصه عمومی یک مرحله ای م ن/۴۵/۹۸ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۴۸/۹۸ – مزایده عمومی م ز/۴/۹۸
این آگهی در دو نوبت در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۶ و ۱۷ شهریورماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۳۰ مرداد، ۱۳۹۸
مناقصه عمومی-یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۴۴/۹۸
این آگهی طی دو نوبت (نوبت اول : ۳۱ مرداد ماه _ پنجشنبه ) و (نوبت دوم : ۲ شهریورماه _ شنبه)  در روزنامه سراسری دنیای اقتصاد منتشر خواهد شد.
۳۰ مرداد، ۱۳۹۸
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن ۹۸/۲۷
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲ و ۳ شهریورماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.