26 نوامبر، 2019
فراخوان شناسائی شرکت های واجد صلاحیت
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۵ و ۶ آذرماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
10 نوامبر، 2019
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۹۸/۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۰ و ۲۱ آبان ماه (دوشنبه و سه شنبه)  در روزنامه سراسری ایران منتشر خواهد شد.
30 اکتبر، 2019
مناقصه عمومی-یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۹۸/۵۴ – مناقصه عمومی-یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۹۸/۵۳
این آگهی طی دو نوبت در ۱۱ و ۱۲ آبان ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
26 اکتبر، 2019
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن ۹۸/۴۸
این آگهی در دو نوبت در روزهای ۴ و ۶ آبان ماه (شنبه و دوشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
15 اکتبر، 2019
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۲۶/۹۸
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۴ و ۲۵ مهرماه (چهارشنبه و پنجشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
13 اکتبر، 2019
مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۵۰/۹۸
این آگهی طی دو نوبت در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهرماه (دوشنبه و سه شنبه) در روزنامه سراسری ایرانه منتشر می گردد.  
6 اکتبر، 2019
مناقصه عمومی-دو مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی م ن/۹۸/۲۳
این آگه طی دو نوبت در ۱۵ و ۱۶ مهرماه (دوشنبه و سه شنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
2 اکتبر، 2019
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۴۷/۹۸ _ مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۳۵/۹۸ _ مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۳۶/۹۸
این آگهی در دو نوبت در روزهای ۱۳ و ۱۴ مهرماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
1 اکتبر، 2019
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۴۷/۹۸ _ مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۳۵/۹۸ _ مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۳۶/۹۸
این آگهی در دو نوبت در تاریخ های ۱۳ و ۱۴ مهرماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
17 سپتامبر، 2019
مناقصه عمومی-دو مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی م ن/۲۵/۹۸
این آگهی در  دو نوبت در تاریخ های ۳۰ و ۳۱ شهریورماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.