شركت كيميا بندرامام

اين شركت شامل واحدهاي كلر آلكالي (CA)، اتيلن دي كلرايد (EDC)، وينيل كلرايد (VC) و MTBEمي‌باشد و محصولات آن عبارتند از:نمك طعام، سود سوز آور، گاز كلر، اسيد كلريدريك، آب ژاول، اتيلن دي كلرايد، وينيل كلرايد منومر و MTBE.


دارنده ليسانس DE NORA
پيمانكار مهندسي ، تداركات و نظارت تا پايان مشاركت MITSUI ENGINEERING SHIPBUILDING CO.LTD - HITACHII ENGINEERING SHIPBUILDING CO.LTD
پيمانكار مهندسي ، تداركات و ساختمان دوران بازسازي DE NORA
تاريخ بهره برداري 73/4/1

خوراك واحد :

400 هزار تن در سال نك طعام

فرآورده هاي واحد :

500 هزار تن سود سوزآور 50 درصد (معادل 250 هزار تن سود سوزآور خالص ) كه حدود 50 هزار تن آن در مجتمع مصرف مي شود. 22 هزار تن گاز كلر ( محصول مياني ) براي توليد EDC ، 63 هزار تن در سال اسيدكلريدريك 33% (جهت مصرف داخلي مجتمع ) و 6600 تن در سال آب ژاول به عنوان محصول جانبي.

كاربرد فرآورده هاي واحد :

سود سوزآور در تهيه صابون ، پودر هاي شوينده ، صنايع كاغذ سازي ، صنايع توليد و تصفيه روغن نباتي و همچنين به عنوان ماده اوليه رنگ و ساير تركيبات شيميايي مصرف مي شود. از كلر براي توليد اتيلن دي كلرايد كه بخشي از آن جهت توليد منومر وينيل كلرايد و بخشي ديگر براي فروش مي باشد استفاده مي گردد.

فرآيند واحد :

در اين واحد نمك استحصالي از حوضچه هاي تبخير آب دريا به روش الكتروليز تجزيه شده و به سديم و گاز كلر تبديل مي شود كه سديم حاصله در مراحل بعدي در اثر تركيب با آب به سود سوزآور و هيدروژن تبديل مي گردد.
گازكلر در مراحل بعدي براي توليد اتيلن دي كلرايد و اسيد كلريدريك مصرف مي شود.

دارنده ليسانس TOYO SODA
پيمانكار مهندسي ، تداركات و نظارت تا پايان مشاركت HITACHII ENGINEERING SHIPBUILDING CO.LTD
پيمانكار مهندسي ، تداركات و ساختمان دوران بازسازي KRUPP KOPPERS
تاريخ بهره برداري 73/4/1

خوراك واحد :

220 هزار تن كلر و 86/40 هزار تن اتيلن در سال

فرآورده هاي واحد :

300هزار تن اتيلن دي كلرايد در سال

كاربرد فرآورده واحد :

ماده اوليه براي توليد VCM و به عنوان حلال در تهيه پلاستيك و ساير تركيبات شيميايي بكار مي رود.

فرآينده واحد :

در اين واحد كل گاز توليد شده ، در واحد كلرآلكالي با اتيلن دريافتي از واحد الفين در اثر واكنش كلريناسيون مستقيم به اتيلن دي كلرايد تبديل مي گردد. بخشي از EDC; توليد شده واحد به عنوان خوراك در اين واحد VCM مصرف و بخشي ديگر به فروش مي رسد.

دارنده ليسانس TOYO SODA
پيمانكار مهندسي ، تداركات و نظارت تا پايان مشاركت HITACHII ENGINEERING SHIPBUILDING CO.LTD
پيمانكار مهندسي ، تداركات و ساختمان دوران بازسازي KRUPP KOPPERS
تاريخ بهره برداري 73/10/1

خوراك واحد :

40/7 هزار تن اتيلن و 160 هزار تن اتيلن دي كلرايد در سال

فرآورده هاي واحد :

180 هزار تن منومر وينيل كلرايد در سال
19 هزار تن اسيد كلريدريك 35% در سال

كاربرد فرآورده هاي واحد :

منومر وينيل كلرايد جهت تهيه PVC استفاده مي شود.

فرآيند واحد:

در اين واحد از كراكينگ ماده اتيلن دي كلرايد (EDC) در كوره هاي حرارتي ، منومر وينيل كلرايد و اسيد كلريدريك (HCI) توليد مي گردد.
اسيد حاصل از عمل كراكينگ در بخش اكسي كلريناسيون اين واحد در مجاورت اكسيژن و استفاده كاتاليست با اتيلن تركيب و (EDC); توليد مي كند.; EDC حاصل از اين بخش مجددا به كوره هاي حرارتي بازگردانده مي شود.

دارنده ليسانس U.O.P
پيمانكار مهندسي اصولي و تفصيلي و نظارت شركت طراحي و مهندسي صنايع پتروشيمي
پيمانكار ساختمان و نصب شركت ساختمان و نصب صنايع پتروشيمي
تاريخ بهره برداري اواخر سال 1381

خوراك واحد :

بوتان – 373 هزار تن ، متانول – 182 هزار تن در سال كه متانول آن از پتروشيمي فن آوران تامين مي شود.

فرآورده واحد :

500 هزار تن MTBE در سال

كاربرد فرآورده :

ماده ي افزودني به بنزين به منظور بهبود عدد اكتان ، به جاي تتراتيل سرب براي جلوگيري از آلودگي محيط زيست همچنين براي توليد متيل متاكريلات ، پلي ايزوبوتيلن و لاستيك بوتيل مصارفي دارد.

فرآيند واحد :

در اين واحد بوتان توليدي در واحد NF به ايزوبوتان و سپس به ايزوبوتيلن در حضور كاتاليست تبديل شده و پس از تركيب با متانول به MTBE تبديل مي شود كه اين محصول صرف تامين نياز هاي داخلي كشور مي گردد.

سامانه جلسات هیئت مدیره