شيميايي

نام محصول ظرفيت توليد (هزار تن) مشخصات فني
اتيلن
311
 
پروپيلن
99/3
بوتادين
26
 
برش چهار كربنه
88
وينيل كلرايد منومر
180
اتيلن دي كلرايد
300
 
اتيلن دي كلرايد(اكسي)
140
 
نمك
500
 
سود سوز آور
250
 
اسید کلریدریک
63/3
آب ژاول
6/6
سامانه جلسات هیئت مدیره