آروماتيك ها

نام محصول ظرفيت توليد مشخصات فني
بنزن
230
مخلوط زايلین ها
140
پارازايلین
180
سامانه جلسات هیئت مدیره