سوخت

نام محصول ظرفيت توليد مشخصات فني
اتان
394
پروپان
1040
 
بوتان
908
 
پنتان به بالا
768
 
C4 رافينت
62/6
 
آروماتيك رافينت
241
 
آروماتيك هاي سنگين
8/6
 
بنزين پيروليز
130
 
نفت كوره
15/3
 
ام.تي.بي.ئي
500
LPG خام
99
سامانه جلسات هیئت مدیره